Algemene voorwaarden

 1. Advocatenkantoor Forder is een zelfstandig advocaat die een samenwerkingsverband heeft met Hamerslag & Van Haren Advocaten, Immigration Lawyers. Op alle werkzaamheden die Advocatenkantoor Forder verricht zijn algemene voorwaarden van toepassing.
 1. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van degenen die voor Advocatenkantoor Forder werkzaam zijn of die door Advocatenkantoor Forder voor de verstrekte opdrachten zijn ingeschakeld.
 1. Alle opdrachten worden met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407, lid 2, BW uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door de behandelend advocaat (“de advocaat”). De cliënt stemt ermee in dat de advocaat (bepaalde delen) van de opdracht laat uitvoeren door één of meerdere advocaten van Hamerslag & Van Haren onder haar verantwoordelijkheid.
 1. De cliënt aanvaardt dat de advocaat de wettelijke en door de Orde van Advocaten opgelegde gedragsregels bij de uitoefening van haar praktijk te allen tijde dient na te leven
 1. Opdrachten aan de advocaat leiden tot inspanningsverplichtingen, niet tot een resultaatsverplichting. Met de advocaat in het kader van verstrekte opdrachten overeengekomen termijnen gelden als richttermijnen, niet als fatale termijnen.
 1. De cliënt staat in voor de juistheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de aan de advocaat verstrekte informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.
 1. De cliënt aanvaardt dat de door de advocaat gegarandeerde geheimhouding niet kan worden gegarandeerd ten aanzien van de door de cliënt per e-mail of mobiele telefoon verstrekt informatie.
 1. Iedere aansprakelijkheid van de advocaat is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraars komt. Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering plaatsvindt uit hoofde van voornoemde aansprakelijkheidsverzekering (en), is de aansprakelijkheid beperkt tot het door de advocaat in rekening gebrachte honorarium, met een maximum van €10.000,-.
 1. De advocaat zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren overleggen met de cliënt en daarbij de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. De advocaat is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden. De advocaat is door de opdrachtgever gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de cliënt te aanvaarden.
 1. Tenzij anders overeengekomen, zal het honorarium in geval er niet op basis van gefinancierde rechtsbijstand geprocedeerd wordt, worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met een jaarlijks door de behandelende advocaat vast te stellen uurtarief.
 1. Door de advocaat ten behoeve van de opdrachtgever betaalde onkosten zullen in geval deze niet op basis van gefinancierde rechtsbijstand procedeert, afzonderlijk in rekening worden gebracht. Alle bedragen zijn exclusief btw.

 1. De advocaat is gerechtigd van de cliënt betaling van een voorschot te verlangen. Daarnaast worden werkzaamheden in principe maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht met een betalingstermijn van veertien dagen, te rekenen vanaf de datum van de declaratie. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de eindafrekening van de opdracht.
 1. Indien de cliënt niet tijdige betaalt is de behandelend advocaat gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen.
 1. Indien de cliënt nalaat het voorschot of de maandelijkse declaraties te voldoen, heeft de advocaat het recht, nadat de cliënt hiervan op de hoogte is gesteld, om uitvoering van de opdracht op te schorten. De advocaat aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade die de cliënt en/of derden lijden ten gevolge van de opschorting.
 1. Gelden die de betrokken advocaat ten behoeve van de cliënt onder zich houdt, worden geplaatst op de bankrekening van de Stichting Beheer Derdengelden Hamerslag & van Haren Advocaten. Ter compensatie van de kosten van administratie en beheer van de rekening, wordt over derdengelden als hier bedoeld geen rente betaald.
 1. De cliënt kan te allen tijde de opdracht door opzegging beëindigen. Deze opzegging dient schriftelijk te gebeuren.
 1. De advocaat heeft de bevoegdheid om de opdracht door opzegging te beëindigen, met inachtneming van een zodanige termijn en op zodanige wijze dat de belangen van de cliënt zo min mogelijk worden geschaad.
 1. Aan het einde van de opdracht worden de in het dossier aanwezige originele stukken op verzoek aan de cliënt verstrekt. Het dossier wordt gedurende een periode van zeven jaar na de dag waarop de procedure is beëindigd bewaard. Tegen vergoeding van werkzaamheden die de advocaat dient te maken om het dossier uit het archief te lichten, kan de cliënt gedurende genoemde periode van zeven jaar het dossier of stukken daaruit opvragen.
 1. Een klachtreglement ligt ter inzage op kantoor en zal op aanvraag worden toegestuurd.
 1. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en de behandelend advocaat is onderworpen aan Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in Amsterdam.
 1. Hoewel aan de inhoud van de website grote zorg is besteed, aanvaardt Advocatenkantoor Forder geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheden daarvan. Gegevens op deze website zijn uitsluitend bedoeld ter informatie. Ze zijn niet op te vatten of te gebruiken als professioneel advies (juridisch of anderszins). Geen verantwoordelijkheid wordt aanvaard voor handelingen die gebaseerd zijn op gegevens die zijn ontleend aan deze internetsite.