Bestuursrechtelijke zaak

Bestuursrechtelijke zaak (ook sociale zekerheidsrecht)

De wederpartij is in deze zaken altijd een overheidsinstantie, zoals de gemeente, de Sociale Verzekeringsbank, de Belastingdienst of UWV. De procedure begint met een aanvraag of doordat u ongevraagd een besluit heb gekregen van een overheidsinstantie waarin uw rechten worden beperkt of afgenomen.

 

rechten afgenomen

uitkering stopt

aanvraag afgewezen

Fase 1

De aanleiding om een advocaat te raadplegen


contacteer direct een advocaat!
Er zijn drie situaties die aanleiding geven om een advocaat te raadplegen:

  • U hebt een aanvraag ingediend en de aanvraag is afgewezen. Indien uw aanvraag (gedeeltelijk) is afgewezen kunt u een advocaat raadplegen.
  • U hebt een brief gekregen waarin de overheidsinstantie uw rechten heeft beperkt of afgenomen;
  • U ontvangt een bijstandsuitkering of een uitkering van UWV en de betaling is gestopt zonder dat u weet waarom.
! In de eerste twee situaties is het belangrijk dat u een advocaat raadpleegt zodra u de brief hebt ontvangen. Slechts tot zes weken na de datum waarop de beslissing naar u is toegezonden kan u opkomen tegen de beslissing. Opgelet: zes weken is de gebruikelijke termijn. Voor sommige zaken is de termijn echter korter. Controleer in de brief daarom altijd hoeveel tijd u hebt om een bezwaarschrift in te dienen.

Pijltje

Fase 2

Bespreking beslissing en voorbereiding bezwaar

Neem de brief waarmee u het niet eens bent en alle andere brieven die volgens u relevant zijn naar het gesprek met uw advocaat. De advocaat zal u adviseren of er reden is om te denken dat de overheidsinstantie een fout heeft gemaakt. Indien de procedure moeilijk is zal de advocaat de bezwaarprocedure voor u doen.

In deze fase gaat u documenten bij elkaar brengen die nodig zijn om te onderbouwen waarom de overheidsinstantie een fout heeft gemaakt.

Uw advocaat zal het dossier opvragen dat de overheidsinstantie heeft opgebouwd ter voorbereiding van de beslissing waar u het niet mee eens bent.

Uw advocaat zal kijken of uw zaak een spoedeisend karakter heeft. Dit is onder meer het geval indien u dakloos bent of uw bijstandsuitkering is gestopt. In geval van spoedeisendheid kan uw advocaat een spoedprocedure gebruiken, waardoor uw zaak eerder bij de rechtbank wordt gebracht.

Pijltje

Fase 3

Indienen van het bezwaarschrift

Binnen uiterlijk zes weken vanaf het datum waarop de brief waar u het niet mee eens bent naar u toe is verzonden dient uw advocaat het bezwaarschrift in.

Na het indienen van het bezwaarschrift zal de bezwaarcommissie uw advocaat vragen of u een hoorzitting wenst waarin u uw zaak kunt toelichten.
Pijltje

Fase 4

De hoorzitting

De wijze waarop overheidsinstanties een bezwaar behandelen is verschillend. Een hoorcommissie is soms één persoon en soms een groep van twee of drie leden. Het kunnen medewerkers zijn van de overheidsinstantie of mensen van buiten de instantie. U wordt uitgenodigd voor de hoorzitting. Als uw advocaat het bezwaar behandelt gaat hij of zij ook mee.

In de bezwaarfase is het belangrijk dat alle argumenten en alle belangrijke bewijsstukken zijn genoemd en ingediend. Zo heeft de overheidsinstantie een kans om haar eerdere fout te herstellen.

Pijltje

Fase 5

De beslissing op bezwaar

Na de zitting komt de beslissing op bezwaar. Soms duurt dat langer dan u wilt. De overheidsinstantie is bevoegd om de beslistermijn te verlengen. Indien sprake is van onbegrijpelijke en onredelijke vertraging kan uw advocaat een ingebrekestelling sturen, waardoor de overheidsinstantie wordt verplicht is om binnen twee weken te beslissen of een boete te betalen.

Uw advocaat zal de beslissing op bezwaar met u bespreken. Indien u het met de beslissing niet eens bent en uw advocaat adviseert dat ook de beslissing op bezwaar onrechtmatig is, kunt u in beroep gaan bij de bestuursrechter.

Pijltje

Fase 6

Instellen van beroep bij de bestuursrechter

U bent niet verplicht om een advocaat te gebruiken om in beroep te gaan, maar in vele situaties is het verstandig om dat wel te doen. Beroep moet worden ingesteld uiterlijk zes weken na de datum waarop de beslissing op bezwaar aan u is verzonden. Voor de behandeling van uw zaak zal u griffierecht aan de rechtbank moeten betalen. Bij het instellen van beroep zal uw advocaat onderzoeken of er reden is om een spoedprocedure te gebruiken (zie fase 2).

Pijltje

Fase 7

Bespreking procesdossier en verweerschrift

Nadat uw beroep is ingediend en bij de rechtbank geregistreerd, zal de rechtbank het procesdossier bij de overheidsinstantie opvragen. Dat dossier bevat alle documenten die de instantie heeft gemaakt, verstuurd of ontvangen tijdens de eerdere fasen van de procedure. Indien er nieuwe stukken tussen zitten zal uw advocaat die met u bespreken.

verweerschrift
Ook het verweerschrift – waarin de overheidsinstantie argumenten aanvoert waarom zij naar haar mening geen fout heeft gemaakt – zal uw advocaat met u bespreken.

medisch advies
Als uw gezondheidstoestand een belangrijke rol speelt in uw zaak is het mogelijk dat u in de beroepsfase een (aanvullend) medisch advies gaat organiseren.
Pijltje

Fase 8

Voorbereiding op de rechtbankzitting

Zodra uw advocaat een uitnodiging voor de rechtbankzitting heeft ontvangen zal uw advocaat u daarvan onmiddellijk op de hoogte stellen. Het is belangrijk dat u naar de zitting gaat.

Enkele weken voor de zitting zal uw advocaat u voor een gesprek op kantoor uitnodigen om u op de zitting voor te bereiden.

Als dat nodig is zal uw advocaat in deze fase een brief naar de rechtbank sturen. In deze brief zal de advocaat op het verweerschrift reageren. Daarbij kan de rechtbank op de hoogte worden gebracht van recente ontwikkelingen die voor de zaak relevant zijn of een uitleg worden gegeven over de relevantie voor uw zaak van recente rechtspraak.

Niet zelden komt het in deze fase voor dat de overheidsinstantie een nieuw en voor u gunstig besluit neemt. In dat geval zal de rechtbank uw advocaat vragen of zij het beroep intrekt. Als u in het nieuwe besluit geheel gelijk hebt gekregen en ook de door u voor het voeren van de procedure gemaakte kosten zijn vergoed, zal uw advocaat in overleg met u het beroep intrekken. De beroepsprocedure wordt op deze wijze beëindigd.

Pijltje

Fase 9

De rechtbankzitting

De zitting is een erg belangrijk moment in de zaak, waarin de rechtbank vragen zal stellen welke nodig zijn om ervoor te zorgen dat de rechtbank in staat is om een beslissing te nemen.

De rechtbank zal bestaan uit een of drie rechters, afhankelijk van de complexiteit van de zaak. Naast de rechter zal er een juridische medewerker of griffier zitten, die een letterlijk verslag van de zitting zal typen.

Bij de zitting leidt de rechtbank het gesprek. Ze bepaalt wie in welke volgorde het woord zal voeren. Uw advocaat zal luisteren naar wat er gezegd wordt door de rechtbank, de wederpartij en deskundigen en zal daarop reageren.

Alleen in spoedprocedures komt het voor dat de rechtbank bij de zitting uitspraak doet. Soms zegt de rechtbank wat de beslissing zal inhouden. Bij de zitting zegt de rechtbank wanneer uitspraak zal worden gedaan.

Pijltje

Fase 10

De uitspraak

De uitspraak wordt naar uw advocaat toegestuurd. Zij zal die spoedig naar u toesturen en zo snel mogelijk daarna de uitspraak en de gevolgen daarvan met u bespreken. Uw advocaat zal u adviseren wanneer de uitspraak van kracht wordt, welke stappen daarna moeten worden genomen en of er reden is om hoger beroep in te stellen.