Privacy Verklaring

Verwerking persoonsgegevens

Advocatenkantoor Forder respecteert persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de informatie die aan het kantoor wordt verstrekt of die anderszins wordt verkregen vertrouwelijk wordt behandeld. Hieronder is beschreven welke persoonsgegevens worden verwerkt en hoe daar door Advocatenkantoor Forder mee wordt omgegaan.

Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de Algemene Verordening Gegevensbescherming neergelegde informatieplicht aan de personen wier persoonsgegevens door Advocatenkantoor Forder worden verwerkt.

Doel verwerking persoonsgegevens

Advocatenkantoor Forder verwerkt persoonsgegevens ter uitvoering van de overeenkomst waarin een betrokkene opdracht heeft gegeven tot het leveren van juridische bijstand. Afhankelijk van de inhoud van de opdracht of zaak worden persoonsgegevens verwerkt en mogelijk de persoonsgegevens van anderen (waaronder de partner, de wederpartij, kinderen), dit ter behandeling van de zaak of opdracht. Daarnaast worden persoonsgegevens verwerkt om betrokkenen van informatie te voorzien, contacten te onderhouden, voor het innen van declaraties en in het kader van de nakoming van andere wettelijke verplichtingen.

Grondslag verwerking

Advocatenkantoor Forder verwerkt persoonsgegevens uitsluitend op basis van een of meer van de volgende gronden als bedoeld in artikel 6 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming:

 • de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van haar of zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden;
 • de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is;
 • de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust;
 • de verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen;
 • de verwerking is noodzakelijk voor de bescherming van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve indien de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer de betrokkene minderjarig is.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Advocatenkantoor Forder verwerkt de volgende soorten en categorieën van persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door betrokkene uit eigen initiatief worden verstrekt:

 • contactgegevens en andere persoonsgegevens die noodzakelijk zijn ter behandeling van de zaak;
 • contactgegevens verstrekt tijdens acquisitiegesprekken, kennismakingen en bijeenkomsten;
 • persoonsgegevens die beschikbaar zijn gesteld via openbare bronnen of die zijn verkregen uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en uit het Kadaster.

Onder contact- en andere persoonsgegevens wordt verstaan:

 • voor- en achternaam;
 • adresgegevens;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • bsn;
 • geslacht;
 • nationaliteit.

Genoemde gegevens verwerkt Advocatenkantoor Forder omdat deze door de betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen, waaronder wederpartijen, aan het kantoor kenbaar zijn gemaakt, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

Delen van persoonsgegevens

Advocatenkantoor Forder deelt persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening en met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Gelet op de samenwerking met Hamerslag & Van Haren Advocaten wordt met dat kantoor persoonsgegevens uitgewisseld maar ook met andere personen, professionals en instanties.

Hierbij valt te denken aan het doen van aanvragen voor gefinancierde rechtsbijstand of bijzondere bijstand, het inschakelen van derden, zoals een deurwaarder of accountant, het verstrekken van persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures, correspondentie met de wederpartij en het gebruik van kantoorsoftware.

Daarnaast verstrekt Advocatenkantoor Forder persoonsgegevens aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met een derde partij die namens en in opdracht van Advocatenkantoor Forder persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor de derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit geldt onder meer voor de leveranciers van de kantoor-software.

Door Advocatenkantoor Forder ingeschakelde derde partijen, die zelf als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Hierbij valt te denken aan de Raad voor Rechtsbijstand, een deurwaarder, een accountant en een ingeschakelde derde partij ten behoeve van een deskundigenrapport.

Er worden geen persoonsgegevens met derden gedeeld voor commerciële doeleinden.

Rechten van betrokkenen (in het bijzonder cliënten)

Een betrokkene heeft het recht haar/zijn persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft hij/zij het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens door Advocatenkantoor Forder.

Betrokkenen hebben ook het recht om op verzoek de persoonsgegevens die het kantoor in een computerbestand verwerkt toegestuurd te krijgen.

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming kan een betrokkene indienen via het contactformulier. Binnen vier weken na ontvangst van het verzoek ontvangt de betrokkene een reactie.

Om zeker te weten dat het kantoor op basis van het verzoek de desbetreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekt, wordt de aanvrager gevraagd ter verificatie een kopie te overleggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en bsn. Advocatenkantoor Forder neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op betrokkene’s eigen persoonsgegevens.

Onder omstandigheden kan Advocatenkantoor Forder niet voldoen aan uw verzoek. Hierbij valt te denken aan de situatie waarin het voldoen aan het verzoek niet verenigbaar is met de geheimhoudingsplicht van advocaten of met wettelijke bewaartermijnen. Ook geldt het recht om persoonsgegevens te laten verwijderen niet indien de verwerking nodig is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Indien u van mening bent dat Advocatenkantoor Forder niet op correcte wijze met uw persoonsgegevens omgaat, verzoek ik u met mij contact op te nemen. Bovendien hebt u de mogelijkheid om hierover een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bewaartermijnen

Advocatenkantoor Forder bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist. Wanneer de geldende bewaartermijn is verstreken, zullen de gegevens worden vernietigd.

Beveiliging persoonsgegevens

Advocatenkantoor Forder hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Met de IT-leveranciers zijn in het kader van de bescherming van persoonsgegevens schriftelijke afspraken vastgelegd over afdoende beveiligingsmaatregelen. Voorts zijn alle medewerkers van Advocatenkantoor Forder en van Hamerslag & van Haren Immigration Lawyers op grond van professionele gedragsregels onderworpen aan een verplichting tot geheimhouding, en wordt de groep van personen die toegang hebben tot de gegevens zo beperkt mogelijk gehouden.